ArchRare-OldGodTrinket.png
遗物种类蛛魔遗物
遗物级别精良
所需碎片140
可用钥石3
获得上古之神的祝福
你发现了一件非常可怕的东西。即使只看一眼这件古物的残片,你也感觉到自己的意识受到了伤害。你有些害怕,如果将这件古物最终拼合完整,它也许会让你彻底陷入疯狂。

Pwhn'guul i ghawl'fwata ryiu wgah uul'gwan h'iwn guu'lal.

Pwhn'guul i ghawl'fwata ryiu wgah uul'gwan h'iwn guu'lal.

Pwhn'guul i ghawl'fwata ryiu wgah uul'gwan h'iwn guu'lal.


avatar